Sunday, March 1, 2009

celaka

kami tak perlu peduli
sama ada kamu memang celaka
atau tidak tetapi apabila
celaka kamu mencelakakan
anak cucu kami, maka sahlah
kamu memang celaka

No comments: